Goleli sygyr

1,512 gezek seredildi,

Goleli sygyr. 1njy garny. 1aylyk golesi bar.

Suyt 10-12 litr berya.

Mal ala tohum. Yuwash. Kim barsa sagdyrya.

Bahasy 9500 manat. (47.5 mln)

 

 

Goleli sygyr. 5njy garny. 2aylyk golesi bar.

Suyt 13-14 litr berya.

Yuwash, tohum mal. Kim barsa sagdyrya.

Bahasy 10000 manat. (50 mln)

 

Yeri : Gami. (Akbugday etrap)

 

Tel: +993 65 607461